TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030

„ Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken”

Beszámoló
Hangony célterület
Összefoglaló beszámoló

Beszámoló Megtekintése

HIRDETMÉNY

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot hogy Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 25. napján tartott ülésén a 4/2018.(I. 25.) határozatával elfogadta Domaháza Község Település Arculati Kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletét (TVR).A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. (a továbbiakban: Tktv.) törvény 2. §-a értelmében:

(1) A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

(2) A települési önkormányzat ... a településkép védelmét önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet)

a) településképi követelmények meghatározásával,

b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,

c) önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja.

(3) A településképi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos jogintézménye.”

 

3. § (1) A településképi rendelet

a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.”

 

Az TVR a www.domahaza.hu honlapon megtalálható, illetve a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal Domaházi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A TVR felülvizsgálata bármikor lehetséges annak érdekében, hogy az mindig a valóságnak megfelelő, naprakész dokumentum lehessen. Erre figyelemmel várjuk észrevételeiket a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.

 

Rendelet megtekintése

 

Domaháza, 2018. május 3.

Elek István

polgármester

 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030

Beszámoló Megtekintése klikk ide

Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken képekben klikk ide

projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030

 • a kedvezményezett neve: Domaháza Község Önkormányzata

 • a projekt címe: Domaháza csapadékvíz – elvezetése

 • a szerződött támogatás összege: 107 812 660 Ft

 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 • a projekt tartalmának bemutatása:

  • Domaháza község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása.

  • A település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése.

  • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

  • Domaháza község csapadékvíz elvezetésének biztosítása.

  • A belterületről lefolyó esetlegesen szennyezett csapadékvíz felszín alatti vizet terhelő hatása a csapadékvíz rendszer kiépítésével megszűnik, illetve csökken.

  • A vonzó, és élhető települési környezet kialakítása, mely környezetileg fenntartható védelmet biztosít a természet erőivel szemben.

  • Az élhetőbb környezet kialakítása hozzájárul, hogy vállalkozásbarát, népességmegtartó település jöjjön létre, mely hosszútávon a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak fejlődését eredményezi.

  • Domaháza belterületi vízrendezés során 2575 m belterületi csatorna épül.

  • Munkahelyteremtés, az önkormányzat 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba.

  • A vízvisszatartás, késleltetett levezetés megvalósítása, a területi beszivárgás elősegítésével.

  • A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.

  • Közbeszerzési dokumentum megtekintése

     

  • Bontási jegyzőkönyv megtekintése 

 

projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00017